Nikola Jucha Zhubneš Přežiješ

Obchodní podmínky

Obsah

 1. Úvodní ustanoven
 2. Definice pojmů
 3. Předmět plnění poskytovatele
 4. Uzavření smlouvy
 5. Ceny
 6. Platební podmínky
 7. Postup při objednání služeb
 8. Dodací podmínky
 9. Součinnost ze strany objednavatele
 10. Odstoupení od smlouvy
 11. Storno poplatky
 12. Poučení o reklamaci
 13. Práva z vadného plnění
 14. Vymezení a vyloučení odpovědnosti
 15. Informace o ochraně osobních údajů
 16. Mimosoudní řešení sporů
 17. Autorská práva a práva duševního vlastnictví
 18. Společná a závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky Zhubneš-Přežiješ

1Úvodní ustanovení
aVšeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.
bVOP jsou nedílnou součástí Smlouvy (objednávky) uzavřené mezi poskytovatelem a Objednavatelem.
cPoskytovatelem je Nikola Jucha, akreditovaný výživový poradce MŠMT ČR.  IČ: 88370097, se sídlem Masarykovo náměstí 2572/7 702 00 Moravská Ostrava-Ostrava
dWebové stránky poskytovatele, používané k objednání a úhradě poskytovaných služeb, a také k informování o službách a cenách, jsou www.zhubnes-prezijes.cz
eObjednavatelem (možno také Uživatelem) je fyzická osoba, která užívá Služby poskytovatele nebo vstupuje s Poskytovatelem do právních vztahů.
fZa účelem dodání kompletní Služby, Objednavateli, popsané dále v těchto VOP, je Poskytovatel oprávněn spolupracovat se třetími osobami, zejména s výživovými poradci, vizážisty a dalšími,
2Definice pojmů
aGDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
bObčanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
cObsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Poskytovatelem jako součást Služby, ať už v elektronické nebo tištěné formě.
dSlužba: v oblasti výživového poradenství – jedná se o analýzy nutričního  stavu, zabývající se redukcí váhy a zdravého životního stylu (dále také jako „Služba“ nebo „Služby“). Konkrétní názvy služeb a jejich zaměření jsou uvedeny na www.zhubnes-prezijes.cz.
eDoplňková služba: Je služba kterou poskytovatel poskytuje zdarma. Objednavatel má právo doplňkovou službu neposkytovat Objednavatel má právo doplňkovou službu odmítnout.
fRozšířená služba: je Služba kterou, si Objednavatel může  přiobjednat za příplatek a Poskytovatel se zavazuje ji poskytnout
gSpolupracující výživový poradce je externí spolupracující třetí osoba (obvykle OSVČ DPP DPČ), která je smluvním partnerem Poskytovatele, využívá jeho know-how a poskytuje Uživateli konzultace a písemné materiály.
hOn-line služba: je Služba poskytnuta prostřednictvím webového rozhraní, e-mailu Poskytovatele nebo on-line konzultace.
chWebové rozhraní: je rozhraní umístěné na stránce www.zhubnes-prezijes.cz provozované Poskytovatelem.
3Předmět plnění Poskytovatele
aPředmětem plnění Poskytovatele jsou Služby v oblasti výživového poradenství, definované v článku 2. Definice pojmů těchto VOP. Služba, popsaná v článku 2, je Poskytovatelem dodána vždy, zatímco Rozšířená služba je poskytována pouze v případě, že si ji Uživatel výslovně objednal. Doplňkové služby, definované v článku 2. Definice pojmů, jsou volitelné a dobrovolné – Poskytovatel si vyhrazuje právo je neposkytovat a Uživatel má právo je nepřijímat nebo se z jejich doručování nebo dodání odhlásit.
4Uzavření smlouvy
aSmlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem odeslání vyplněné objednávky Uživatele na www.zhubnes-prezijes.cz, přičemž odesláním se myslí kliknutí na tlačítko „OBJEDNAT“, případně „OBJEDNAT SLUŽBU“ nebo „OBJEDNAT BALÍČEK“ a podobné výrazy. Před odesláním objednávky uvedeným způsobem Uživatel potvrzuje kliknutím na příslušné funkce, že se seznámil s těmito VOP a se Zásadami zpracování osobních údajů.
bObjednávku je možné vyplnit a odeslat prostřednictvím: Webového rozhraní určené pro uživatele (formuláře objednávky umístěné u popisu nabízených služeb);
cKopie objednávky bude automaticky doručena na e-mail Uživatele, který uvedl v objednávce
5Ceny
aCeny služeb a zboží jsou platné v okamžiku objednání. Cena v již přijaté objednávce je neměnná.
bPoskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.
cAktuální ceny služeb Poskytovatele jsou uvedeny na www.zhubnes-prezijes.cz.
dPoskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen.
výživové poradenství a přendání výsledků analýzy a  měření: (Objednavatel se musí dostavit osobně nebo on-line na předem domluvenou konzultaci)
6Platební podmínky
aSlužby jsou hrazeny na základě faktury na účet Poskytovatele.
bČíslo účtu 22243222-0600 Moneta
cNebo v hotovosti osobně.
dDlouhodobé redukční programy je možné hradit buď jednorázově při vstupu do programu na základě faktury nebo ve třech splátkách
7Postup při objednání služeb
aVeškeré informace k objednání Služby jsou popsány na www.zubnes-prezijes.cz. Základní kroky při objednání služby jsou následující:
bVýběr služby na www.zhubneš-přežiješ.cz.)
cVyplnění a odeslání objednávkového formuláře
dPoskytovatel bude Objednavatele písemně nebo telefonicky kontaktovat a to do 1 pracovního dne od odeslání objednávky a domluví s Objednavatelem další postup
eSlužbu lze také objednat odesláním objednávkového formuláře na e mail a akceptovat smlouvu (všeobecné podmínky) provedením platby.
8Dodací podmínky
aDodání Služby Uživateli se skládá z několika kroků a je závislé na charakteru služby, přičemž při některých z nich je potřebná součinnost Uživatele. Bez součinnosti Uživatele nelze Službu dodat. Základní kroky při dodání Služby jsou:
bUživatel se dostaví na osobní nebo on-line konzultaci, případně vyplní on-line dotazník nutný k bezvadnému dodání Služby.
cPoskytovatel se zavazuje dodržet dodací lhůty, uvedené na své Webové stránce, případně v e mailové komunikaci při plné součinnosti Objednavatele
9Součinnost ze strany Objednavatele
aV rámci zajištění úplné Služby je Objednavatel povinen se dostavit na domluvené konzultace osobně, nebo on-line
bPředem se řádně na konzultaci připravit dle pokynů. Především se jedná o záznam jídelníčku Objednavatele po dobu nejméně 14 dnů před konzultací, nebude li Poskytovatelem určeno jinak. Ten bude Poskytovateli sloužit jako podklad k sestavení výživového plánu a pro případná další doporučení v oblasti výživy. Pokud se Uživatel osobně nebo on-line (pokud to charakter Služby umožňuje ) nedostaví na konsultaci, nemůže nárokovat po Poskytovateli dodání úplné Služby.
cUživatel je povinen v potřebném rozsahu spolupracovat při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele, poskytnout úplné a pravdivé informace o svém jídelníčku a životním stylu a nic nezatajovat. Doporučení a návody, které Uživatel dostane od Poskytovatele nebo výživového poradce, je potřebné, dodržovat. Nebude-li Uživatel poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.
dNebude-li Uživatel poskytovat součinnost nebo porušovat své povinnosti při čerpání Služeb, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služeb nebo od něj odstoupit. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb. 
10Odstoupení od Smlouvy nebo přerušení poskytování služeb.
aObjednavatel má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku, kdy nebyl poslán jeho stávající jídelníček k rozboru Poskytovateli.
bObjednavatel má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku, kdy Poskytovatel již zahájil dodání objednané služby
cPoskytovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout domluvený termín konzultace s Uživatelem bez jakýchkoli kompenzace a to do 3 dnů před domluveným termínem
dPoskytovatel
11Storno poplatky
aPokud Objednavatel nedodá potřebné podklady  nejpozději v den konzultace Poskytovateli. konzultace bude přesunuta na jiný smluvený termín a Objednavateli bude účtován storno poplatek 400kč který je Objednavatel povinen poukázat na účet Poskytovatele do 14 dnů
bU redukčních programů Zhubneš-Přežiješ při odstoupení do 14 dnů, pokud Poskytovatel nezačal poskytovat Službu nebo Objednavatel nezaslal svůj stávající jídelníček k rozboru, se storno poplatek neúčtuje.
cV jiném případě se účtuje 100% za každý již absolvovaný týden projektu (platba již odvedené práce) + 20% za týdny budoucí dle objednávky.Rozdíl uhrazené ceny programu a stono poplatku poukáže Poskytovatel na účet Objednavatele bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
d
12Poučení o reklamaci
aK reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury, pokladniho bloku a přesný popis toho, co Uživatel reklamuje..
bReklamace je podána písemně, přičemž doručení bude realizováno prostřednictvím poštovních nebo kurýrních služeb – nikoli prostřednictvím elektronické pošty.
cObjednavatel tímto bere na vědomí, že k úspěšnému vyřízení reklamace je nezbytně nutné, aby poskytnul přesné a úplné informace o tom, co reklamuje a o tom, jakým způsobem využíval Služby.
dPoskytovatel nebo jeho smluvní partner odpoví na reklamaci do 15-ti pracovních dní a to písemně, přičemž datum odeslání odpovědi je rozhodným datem při posuzování dodržení 15-ti denní lhůty. Odpověď bude obsahovat vyjádření k reklamaci nebo – v případě, že Objednavatel nedodal veškeré potřebné informace a fakta – další otázky a požadavky na dodání informací a faktů.
eObjednavatel je v rámci reklamačního řízení povinen odpovědět na otázky Poskytovatele nebo jeho smluvního partnera a je povinen doplnit informace a fakta, o které Poskytovatel nebo jeho smluvní partner požádal. Pokud tak Objednavatel neučiní, je reklamace Poskytovatelem nebo jeho smluvním partnerem zamítnuta a Objednavatel nemá nárok na žádnou kompenzaci reklamovaných Služeb.
f Služby může Uživatel reklamovat přímo u Poskytovatele s přihlédnutím k předchozím bodům tohoto článku a k článku „Vymezení a vyloučení odpovědnosti“.
 
13Práva z vadného plnění
aPráva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Při uplatňování práv z vadného plnění bude Poskytovatel postupovat v souladu s informacemi v článku „Reklamace služeb“, se kterým je doporučeno Objednavateli se důkladně seznámit, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a ke spokojenosti Uživatele.
14Vymezení a vyloučení odpovědnosti
aPoskytovatel neodpovídá za zdravotní stav Objednavatele ani za jeho případné zhoršení nebo změny. Doporučení Poskytovatele nebo výživového poradce včetně všech návodů a informací, týkající se redukce váhy, zdravého životního stylu a výživy, používá Objednavatel na vlastní odpovědnost.
bPřestože Služby jsou poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, Poskytovatel nemůže zaručit, že bude dosaženo Uživatelem očekávaných výsledků. Dosažení očekávaných výsledků závisí na celé řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele – například celková životospráva, další onemocnění Uživatele a způsob jejich léčby, důslednost při dodržování obdržených doporučení a návodů, vliv okolního prostředí, cestování a tím změna výživy a podobně. Řádným poskytováním součinnosti podle článku 3.2 se však pravděpodobnost dosažení očekávaných výsledků podstatně zvýší.
cObjednavatel bere na vědomí, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav Objednavatele vyžaduje zvláštní výživový režim, případně pokud je Uživatel omezen v užívání určitého druhu výživy, je povinen se předem poradit o využití Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informovat pracovníka Poskytovatele nebo spolupracujícího výživového poradce.
dSlužby Poskytovatele nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a veškeré následky, které jsou nebo mohou být způsobené tím, že Objednavatel nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné nebo když mu to doporučil výživový poradce. Poskytovatel také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobení tím, že Objednavatel nedodržoval pokyny lékařů, které se jeho zdravotního stavu týkají nebo týkaly. Objednavatel nesmí vyloučit žádnou lékařem doporučenou léčbu, kterou mu lékař doporučil
15Informace o ochraně osobních údajů
aOchrana osobních údajů se řídí pravidly, která Poskytovatel uveřejňuje na svých stránkách www.zhubnes-prezijes.cz
bPoskytovatel bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním objednaných Služeb. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné za účelem splnění smluvních závazků Poskytovatele v souvislosti s objednanými Službami.
cPravidla zpracovávání Vašich osobních údajů Poskytovatelem jsou stanovena v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele.
sZásady zpracovávání a ochrany osobních údajů se považují za součást těchto VOP.
16Mimosoudní řešení sporů
aV případě, že dojde mezi Objednavatelem a Poskytovatelem ke sporu, který se nepodaří vyřešit smírně, může Uživatel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
bObjednavatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
17Autorská práva a práva duševního vlastnictví
aVšechna práva k webovým stránkám Poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, textů, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele.
bVeškeré písemné materiály Poskytovatele jsou autorská díla Poskytovatele  Žádná část písemných materiálů, ať už v elektronické nebo tištěné podobě, nesmí být jakýmkoli způsobem kopírována, reprodukována ani šířena bez písemného svolení autora.
cProstřednictvím webového rozhraní může Objednavatel zveřejňovat obsah chráněný právy duševního vlastnictví (zejména fotografie, komentáře, hodnocení a recenze).
dZveřejněním obsahu prostřednictvím webového rozhraní udílí Uživatel Poskytovateli  bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému obsahu.
eObjednavatel je plně odpovědný za to, že je držitelem veškerých práv ke vloženému obsahu. Pokud obsah zachycuje podobu Objednavatele nebo třetích osob, Objedavatel výslovně souhlasí s rozšiřováním své podoby v rámci výše uvedené licence, a potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
18SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
aPoskytovatel i Objednavatel jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.
bTyto VOP jsou nedílnou součástí Objednávky (Smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi Objednavatelem a Poskytovatelem. Práva, povinnosti a veškeré podmínky uvedené v těchto VOP jsou součástí smluvního vztahu.
cTyto VOP se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.
dTyto VOP je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele. Změny, respektive nové znění VOP jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn.